Điều lệ Hội

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng

1. Tên gọi:

a) Tiếng Việt: Hội Nhãn khoa Việt Nam;

b) Tên viết tắt tiếng Việt: HNKVN;

c) Tiếng Anh: Vietnam Opthalmological Society;

d) Tên viết tắt tiếng Anh: VOS.

2. Biểu tượng:

Biểu tượng (logo) của Hội được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hội Nhãn khoa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyện của những hội viên là công dân Việt Nam, làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, giảng dạy, kinh doanh trong lĩnh vực nhãn khoa và những ngành liên quan. Nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống mù lòa, chăm sóc mắt và phát triển ngành nhãn khoa Việt Nam, từng bước đáp ứng sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Hội Nhãn khoa Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hội có cơ quan ngôn luận là Tạp chí Nhãn khoa Việt Nam.

2. Trụ sở Hội được đặt tại nhà A phòng 201, Bệnh viện Mắt Trung ương, số 85 phố Bà Triệu, Hà Nội.

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Hội Nhãn khoa Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực nhãn khoa và phòng chống mù loà.

2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

3. Hội tham gia là thành viên của Tổng hội Y học Việt Nam.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. Tự nguyện, tự quản.

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3. Tự đảm bảo kinh phí hoạt động.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

5. Tuân thủ hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.