Danh sách chuyên gia của Hội Nhãn Khoa Việt Nam tham gia vào công tác tăng cường chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Ngày 9 tháng 8 năm 2012 Tổng hội Y học Việt Nam ban hành công văn số 231/2012/CV- THYHVN về danh sách chuyên gia của các Hội thành viên Tổng hội Y học Việt Nam tham gia vào công tác tăng cường chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Tổng hội Y học Việt nam đối với các chủ trương, chính sách, đề án, đề tài do Bộ Y tế tiến hành trong quá trình thực hiện CSSK nhân dân, theo yêu cầu của PGS. TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế trong nghị quyết liên tịch số 02/NQLT – BYT – THYHVN. Theo công văn này, Hội Nhãn khoa Việt Nam đã đề nghị danh sách các nhà khoa học sau:

1.    

GS. Tôn Thị Kim Thanh – Hội Nhãn khoa Việt Nam

2.    

GS. TS. Lê Minh Thông – Bộ môn Mắt ĐHYD TP. Hồ Chí Minh

3.    

PGS. TS. Đỗ Như Hơn – BV Mắt TW

4.    

PGS. TS.Trần An – BV Mắt TW

5.    

PGS. TS. Hoàng Ngọc Chương – Trường CĐ Y tế Đà Nẵng

6.    

PGS. TS. Nguyễn Văn Năm – Bộ môn Mắt ĐHY Huế

7.    

PGS.TS. Lê Minh Tuấn – Bộ môn Mắt ĐHYD TP. HCM

8.    

PGS.TS. Trần Anh Tuấn – Bệnh viện Mắt TP. HCM

9.    

PGS. TS. Lê Đỗ Thùy Lan – ĐHY Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM

10.   

PGS. TS. Cung Hồng Sơn – Bệnh viện Mắt TW

11.   PGS. TS. Hà Huy Tài - Bệnh viện Mắt TW

12.   PGS.TS. Nguyễn Chí Dũng - Bệnh viện Mắt TW

13.   PGS.TS. Vũ Bích Thủy - Bệnh viện Mắt TW

14.   

PGS. TS. Phạm Trọng Văn – Bộ môn Mắt ĐHY Hà nội

15.   PGS. TS. Phạm Văn Tần - Bệnh viện Mắt TW